Административни услуги Общо деловодство

назад
Услуга Необходими документи за осъществяване на услугата Срок Цена Място на издаване Служител Работно време
1.Приема,регистрира, разпределя и насочва цялата входяща и изходяща кореспонденция и поща.

-

ежедневно

-

-

Гише № 1 Деловодство 8.30-12.30 13.30-18.00
2.Поддържа регистри за заповеди на Кмета на Общината /индивидуални и общи административни актове/ и договори.

-

ежедневно

-

-

Гише № 1 Деловодство
3.Извършва деловодни операции по архивирането и предаването на входящата и изходяща кореспонденция.

-

ежедневно

-

-

Гише № 1 Деловодство
4.Организира и контролира текущото и постоянното архивиране на документацията в Общината.

-

ежеседмично

-

-

Гише № 1 Деловодство
5.Заверява документи на граждани излизащи от архива на деловодството.

-

регулярно 5.00 лв. Деловодство Гише № 1 Деловодство 8.30-12.30 13.30-18.00
6.Дава компетентно и на високо професионално ниво информация на гражданите за движението на подадените от тях молби, жалби и др. питания.

-

ежедневно

-

-

Гише № 1 Деловодство 8.30-12.30 13.30-18.00
7.Приема молби, жалби, заявления, писма, декларации и други документи от граждани и институции и им дава съответното направление за обработка.

-

ежедневно

-

-

Гише № 1 Деловодство 8.30-12.30 13.30-18.00
8.Документите по административните услуги,извършвани от Дирекция “Образование и култура”, Дирекция “Социални дейности”, Дирекция “АПИО”, Дирекция “ЕФП” се приемат в деловодството.

-

ежедневно

-

-

Гише № 1 Деловодство 8.30-12-30 13.30-18.00
9.Вписване в регистъра на Община Пазарджик на местни поделения на вероизповеданията 1.Заявление от централното ръководоство на вероизповеданието или упълномощено от него лице съгласно устава, което да включва: - Съдебно решение от Софийски градски съд за регистрация на вероизповеданието и неговото централно ръководство, съответно пълномощно на лицето, упълномощено от централното ръководство. - Удостоверение от централното ръководство за лицата, които го представляват в съответната община, седалището и адреса на местно поделение 7 дни 20.00 лв. Сектор “Култура” 8.30-12.30 13.30-17.30
10.Документи за кандидатстване за общински жилища за граждани и техните семейства - Молба-декларация - Документи за годишен доход на всички членове на семейството - Данни за предишнивписвания в картотеката - Копие от международен паспорт – ако член от семейството е работил в чужбина - Документ от Бюро по труда – ако е безработен - Копие от нотариално заверен договор за наем, ако обитава жилище на база свободно договаряне - Копие от експертно Решение на ТЕЛК /РЕЛК/ - ако в семейството има инвалид І или ІІ група - Решение от съда – ако е разведен/а/ - Удостоверение от Отдел “МДТ” /бул. “България” № 41 – Пазарджик/, че семейството не притежава недвижим имот /за всеки член на семейството/ Картотекиране ежегодно

-

Дирекция “Социални Дейности” БМ “СПЖФНСИ” 8.30-12.30 13.30-17.30
11.Документи за издаване на пренастанителна заповед за общински жилища за граждани и техните семейства - Молба – свободен текст – в която се описват обстоятелствата при които е настанен наемателя - Молба-декларация - Документи за годишен доход на всички членове на семейството - Данни за предишнивписвания в картотеката - Копие от международен паспорт – ако член от семейството е работил в чужбина - Документ от Бюро по труда – ако ебезработен - Копие от нотариално заверен договор за наем, ако обитава жилище на база свободно договаряне - Копие от експертно Решение на ТЕЛК /РЕЛК/ - ако в семейството има инвалид І или ІІ група - Решение от съда – ако е разведен/а/ - Удостоверение от Отдел “МДТ” /бул. “България” № 41 – Пазарджик/, че семейството не притежава недвижим имот /за всеки член на семейството/ - Справка от БМ “СПЖФНСИ””, че жилището се ползва по предназначение, не е преотстъпвано на трети лица и наемателя редовно си плаща наема - Копие от последнанастанителна Заповед 1 месец

-

Дирекция “Социални дейности” БМ “СПЖФНСИ” 8.30-12.30 13.30.-17.30
12.Документи за смяна на наемателите при смърт на титуляра - Молба – свободен текст – в която трябва да има подписите на останалите наследници, че се отказват в полза на подалия молбата - Молба-декларация - Копие от Акт за смърт - Удостоверение за наследници - Удостоверение от Отдел “МДТ” /бул. “България” № 41 – Пазарджик”, че семейството не притежава недвижим имот /за всеки член на семейството/ - Справка от БМ “СПЖФТКИ”, че жилището се ползва по предназначение, не е преотстъпвано на трети лица и наемателя редовно си плаща наема - Копие от последна настанителна Заповед 1 месец

-

Дирекция “Социални Дейности” БМ “СПЖФНСИ” 8.30-12.30 13.30-17.30
14.За кандидатстване за дърва за огрев - Молба - Документ, удостоверяващ увреждането, ако има такъв - Документ от Дирекция “Социално подпомагане” , че кандидатстващото лице или неговото семейство не са получили целева помощ за отопление за съответния отоплителен сезон - Документ, удостоверяващ дохода на лицето или служебна бележка от Бюро по труда, че лицето е безработно ежегодно

-

Дирекция “Социални дейности” 8-30-12.30 13.30-17.30
15.Настойничество и попечителство - Молба - Решение на съда 1 месец

-

Дирекция “Социални дейности” 8.30-12.30 13.30-17.30
16.Персонални пенсии - Молба - Удостоверение за смърт - Удостоверение за наследници 1 месец

-

Дирекция “Социални дейности” 8.30-12.30 13.30-17.30