Административни услуги Гражданска регистрация

назад

 

E-mail: grn@pazardjik.bg  и факс 034 443433

 

УСЛУГА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА

СРОК

ТАКСА

МЯСТО ЗА ИЗДАВАНЕ

РАБОТНО ВРЕМЕ

1

Адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес

(глава четвърта от ЗГР; чл. 138, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49, т. 1, т. 4, т. 9 и т. 10 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Заявление за постоянен адрес

• Адресна карта за настоящ адрес

• Документи, доказващи собствеността или ползването на имота за жилищни нужди

• Писмено съгласие на собственика чрез декларация (по образец), с изключение на случаите по чл. 92, ал. 5 от ЗГР (родство по права линия и съпруг)

веднага

5.00 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

 

ЗАБЕЛЕЖКА: *Заявяването на адресната регистрация се извършва лично или с изрично пълномощно, нотариално заверено.

*За малолетни и непълнолетни лица се изискват подписите на законните им представители.

*Адресна регистрация на лица, които не могат да представят документи, доказващи

собствеността се извършва след становище от комисия по чл. 92, ал. 8 и ал. 9 от ЗГР

2

Становище за адресна

регистрация

(чл. 92, ал. 8 и ал. 9 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 49, т. 8 от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

7 дни

 

 

30.00 лв.

 

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-17:30

3

Адресна регистрация на лежащо болни по домовете

(чл. 49, т. 9 от НОАМТЦУ)

• Документите по т. 1

веднага

Посещение в дома –

10.00 лв.

(не включва таксата на адресната регистрация)

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-16:00

4

Адресна регистрация на лица, настанени със заповед в общински социални заведения

(глава четвърта от ЗГР; чл. 138, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49, т. 1, т. 4 и т. 10 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

• Копие на заповед за настаняване

• Документите по т. 1

веднага

не се таксува

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-17:30

5

Удостоверение за постоянен или настоящ адрес

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 22 и чл. 23 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.; чл. 49, т. 2, т. 5 и т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

за чужбина:

• Документ за самоличност

  • Писмено искане (по образец)

  • Заявление за заверка (по образец)

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

 

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

3.00 лв.

6.00 лв.

7.50 лв.

 

 

 

23.00 лв.

26.00 лв.

27.50 лв.

 

Център за гражданска регистрация

 

понеделник – петък:

08:30-18:00

6

Удостоверение за промени на постоянен или настоящ адрес

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 24 и чл. 25 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.; чл. 49, т. 3, т. 6 и т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

за чужбина:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

  • Заявление за заверка (по образец)

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

 

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

3.00 лв.

6.00 лв.

7.50 лв.

 

 

 

23.00 лв.

26.00 лв.

27.50 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

7

Съставяне на акт за раждане и издаване на   удостоверение за раждане - оригинал

(чл. 35 и чл. 40, ал. 1 от ЗГР; раздел ІІ от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49а, т. 1 от НОАМТЦУ)

• Съобщение за раждане

• Съдебно решение

7 дни

 

3 дни

не се таксува

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-17:30

8

Удостоверение за раждане – дубликат

(чл. 88 и чл. 88а от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 49, т. 29, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

за чужбина:

 • Документ за самоличност

• Заявление за заверка (по образец)

 

веднага

 

 

 

 

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

5.00 лв.

 

 

 

 

 

25.00 лв.

30.00 лв.

32.50 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

9

Припознаване на дете

(чл. 64, чл. 65 и чл. 66, ал. 1 от СК; чл. 33 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49а, т. 4 от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Заявление (по образец) или нотариално заверена декларация

3 месеца

не се таксува

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

10

Удостоверение за семейно положение

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 13 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.;

чл. 49, т. 12, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

за чужбина:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

  • Заявление за заверка (по образец)

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

5.00 лв.

10.00 лв.

12.50 лв.

 

 

25.00 лв.

30.00 лв.

32.50 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

11

Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 14 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.;

чл. 49, т. 13, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

за чужбина:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

  • Заявление за заверка (по образец)

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

 

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

 

5.00 лв.

10.00 лв.

12.50 лв.

 

 

 

25.00 лв.

30.00 лв.

32.50 лв.

 

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

12

Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 15 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.; чл. 29 от АПК; чл. 49, т. 14, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

за чужбина:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

  • Заявление за заверка (по образец)

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

 

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

5.00 лв.

10.00 лв.

12.50 лв.

 

 

 

25.00 лв.

30.00 лв.

32.50 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

13

Удостоверение за родените от майката деца

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 16 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.; чл. 29 от АПК; чл. 49, т. 15, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

за чужбина:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

  • Заявление за заверка (по образец)

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

  

5 дни

16 часа

8 часа

 

5.00 лв.

10.00 лв.

12.50 лв.

 

 

25.00 лв.

30.00 лв.

32.50 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

14

Удостоверение за правно ограничение

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 17 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.;
чл. 49, т. 16 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

за чужбина:

• Писмено искане (по образец)

  • Заявление за заверка (по образец)

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

5.00 лв.

10.00 лв.

12.50 лв

 

 

25.00 лв.

30.00 лв.

32.50 лв..

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

15

Удостоверение за идентичност на лице с различни имена

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 18 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.; чл. 49, т. 17, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

за чужбина:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

  • Заявление за заверка (по образец)

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

5.00 лв.

10.00 лв.

12.50 лв.

 

 

25.00 лв.

30.00 лв.

32.50 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

16

Удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние
(чл. 88, ал. 4 от ЗГР; чл. 66 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 29 от АПК; чл. 49, т. 34 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

5.00 лв.

10.00 лв.

12.50 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

17

Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 20 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.;
чл. 75 и чл. 76 от КМЧП;
чл. 29 от АПК; чл. 49,
т. 19, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

за чужбина:

• Документ за самоличност

• Писмено съгласие на чуждия гражданин за вписване на личните му данни

• Официален документ, от който да са видни името, датата на раждане, полът и семейното положение на чуждия гражданин

 • Писмено искане (по образец)

  • Заявление за заверка (по образец)

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

30.00 лв.

40.00 лв.

45.00 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

18

Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 21 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.;
чл. 75 и чл. 76 от КМЧП;
чл. 29 от АПК; чл. 49,
т. 20, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

за чужбина:

• Документ за самоличност

• Декларация от българския гражданин (по образец)

 • Писмено искане (по образец)

 

  • Заявление за заверка  (по образец

 

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

30.00 лв.

40.00 лв.

45.00 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

19

Искане за сключване на граждански брак

(глава втора от СК;
чл. 29 от АПК; чл. 77 от КМЧП; чл. 49, т. 37 и т. 38 от НОАМТЦУ)

• Лична карта (за чужд гражданин – национален документ за самоличност)

 

• Писмено искане за сключване на граждански брак – 1 брой (по образец)

 

• Декларация по чл. 7 от СК – 2 броя (по образец, подписва се пред длъжностното лице)

• Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 3 от СК (по образец, попълва се в случай на заболяване, подписва се пред длъжностното лице)

 

• Медицинско свидетелство (за всеки един от встъпващите в брак, валидно 30 дни от датата на издаване)

 

• Удостоверение за разрешение от районния съдия за сключване на граждански брак (за лица между 16 и 18 години)

 

• Нотариално заверена декларация за имуществени отношения (само при избран режим)

 

• Удостоверение от нотариус (само при избран режим)

 

• Документ за прекратен граждански брак (бракоразводно решение), когато бракът е последващ

 

• Документ, удостоверяващ липсата на пречки за сключване на брака и признаването му от отечественото право на чуждия гражданин

прием и регистрация на искане за сключване на граждански брак

 

 

 

прием и регистрация на искане за сключване на граждански брак в рамките на работния ден

20.00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

40.00 лв.

Център за гражданска регистрация

 

понеделник
– петък:

08:30-18:00

 

 

 

 

 

 

събота и неделя:

08:30-16:00

 

•Съставяне на акт за граждански брак и издаване на удостоверение за граждански брак – оригинал

(чл. 10 и чл. 11 от СК; чл. 35, чл. 40, ал. 1, чл. 51 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от ЗГР; чл. 49а, т. 2 от НОАМТЦУ)

• Искане за сключване на граждански брак с приложените документи по т. 19

В деня на сключване на гражданския брак

не се таксува

Сключване на граждански брак:

- Ритуална зала

- Сградата на общинска администрация

- Централна сграда на Регионален исторически музей

- Етнографска експозиция към Регионален исторически музей

- Къща-музей "Станислав Доспевски”

- Къща-музей "Георги Герасимов"

- Къща-музей "Константин Величков”

понеделник – петък:

08:30-17:30

 

събота и неделя:

08:30-16:00

20

Отразяване избор на режим на имуществени отношения между съпрузи при сключен граждански брак

(чл. 18 и чл. 19 от СК; чл. 49, т. 23 от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

• Удостоверение от нотариус/Нотариално заверена декларация за имуществени отношения

5 дни

20.00 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

21

Удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

(чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 88а от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 49, т. 30, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

за чужбина:

• Документ за самоличност

  • Заявление за заверка (по образец

 

веднага

 

 

 

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

5.00 лв.

 

 

 

 

25.00 лв.

30.00 лв.

32.50 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък

08:30-18:00

22

Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение
(раздел ІV от ЗГР; раздел ІV от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 29 от АПК; чл. 49а, т. 3 от НОАМТЦУ)

• Съобщение за смърт

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

• Документ за самоличност на починалото лице

• Декларация при липса на документ за самоличност на починалото лице (по образец)

 

• Съдебно решение

 

не по-късно от

48 часа след

настъпването

на смъртта

 

 

 

 

 

 

7 дни

не се таксува

 

 

 

Център за гражданска регистрация

понеделник –петък:

08:30-18:00

 

събота и неделя:

08:30-16:00

23

Препис-извлечение от акт за смърт - за втори и последващ път

(чл. 88, ал. 1, т. 3 и чл. 88а от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 49, т. 31, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец) от наследник или от упълномощено от него лице

за чужбина:

• Документ за самоличност

  • Заявление за заверка (по образец

 

веднага

 

 

 

 

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

5.00 лв.

 

 

 

 

 

25.00 лв.

30.00 лв.

32.50 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

24

Многоезичен препис-извлечение от актове по гражданско състояние (раждане, брак, смърт) (чл. 29 от АПК; чл. 49, т. 33 и чл. 49б, ал. 1, т. 1 от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние (по образец)

веднага

 

10.00 лв.

 

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

25

Преписи от актове за гражданско състояние

(чл. 88, ал. 3 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 62, ал. 1, т. 2,   т. 3 и т. 4 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49, т. 32 и т. 35 и чл. 49б от НОМТЦУ)

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

за чужбина:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

  • Заявление за заверка (по образец

 

веднага

 

 

 

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

10.00 лв.

 

 

 

 

30.00 лв.

40.00 лв.

45.00 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

26

Заверено копие от регистъра на населението, актове за гражд. състояние и други

(чл. 88, ал. 3 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 62, ал. 1, т. 2,   т. 3 и т. 4 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49, т. 22 и т. 35 и чл. 49б от НОМТЦУ)

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

за чужбина:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

  • Заявление за заверка (по образец

 

веднага

 

 

 

 

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

3.00 лв.

 

 

 

 

 

23.00 лв.

26.00 лв.

27.50 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

27

Удостоверение (справка) от семеен регистър

(чл. 29 от АПК; чл. 49, т. 21 и т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

за чужбина:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

  • Заявление за заверка (по образец

5 дни

16 часа

8 часа

 

 

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

10.00 лв.

20.00 лв.

25.00 лв.

 

 

 

30.00 лв.

40.00 лв.

45.00 лв.

 

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

28

Удостоверение за наследници

(чл. 1 от Закона за наследството; чл. 24, ал. 1 от ЗГР;
чл. 29 от АПК; чл. 2, ал. 5 и глава втора, раздел І от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.; чл. 49, т. 11, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

 

 

 

 

 

28.1

За лице, починало с ЕГН

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец) от наследник или от изрично упълномощено от него лице

• За починал чужд гражданин с постоянно пребиваване в Република България - документ от съответната държава за регистрираните там наследници

 

за чужбина:

 • Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец) от наследник или от изрично упълномощено от него лице

• За починал чужд гражданин с постоянно пребиваване в Република България - документ от съответната държава за регистрираните там наследници

  • Заявление за заверка (по образец

5 дни

16 часа

8 часа

 

 

 

 

 

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

5.00 лв.

10.00 лв.

12.50 лв.

 

 

 

 

 

 

5.00 лв.

30.00 лв.

32.50 лв.

 

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

28.2

За лице,

починало без

ЕГН

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец) от наследник или от изрично упълномощено от него лице

• За починал чужд гражданин с постоянно пребиваване в Република България - документ от съответната държава за регистрираните там наследници

 

за чужбина:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец) от наследник или от изрично упълномощено от него лице

• За починал чужд гражданин с постоянно пребиваване в Република България - документ от съответната държава за регистрираните там наследници

  • Заявление за заверка (по образец

 

 

до 30 дни

 

10.00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.00 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

ЗАБЕЛЕЖКА: *всяко последващо удостоверение, издадено заедно с първото при обикновена услуга, се таксува 2.00 лв.

29

Удостоверение за наследници, издавано за наследствена  пенсия

 

(чл. 1 от Закона за наследството; чл. 24,
ал. 1 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 2, ал. 5 и глава втора, раздел І от Наредба № РД-02-20-6от 24.04.2012 г.; чл. 49а, т. 8 и
чл. 49б от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

 

• Писмено искане (по образец) от наследник или от изрично упълномощено от него лице

5 дни

 

не се таксува

 

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато някой от починалите наследници е имал последен постоянен адрес в друга община и се изискват служебно неговите наследници, срокът за издаване на удостоверението се удължава до получаване на изисканите документи (чл. 11, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението). Удостоверението за наследници не се издава по-рано от 2 дни от датата на съставяне на акта за смърт.

30

Признаване / отказ на чуждестранни съдебни решения и други актове, свързани с гражданското състояние и гражданската регистрация

(чл. 70 и чл. 72 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 117 от КМЧП, т. 3 и т. 4 и чл. 118 от КМЧП; чл. 49, т. 36 и чл. 49в от НОАМТЦУ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Център за гражданска регистрация

понеделник - петък:

 

08:30-17:30

 

 

 

30.1

• Съставяне на акт за раждане и издаване на удостоверение за раждане - оригинал
(чл. 40, ал. 1 от ЗГР; чл. 7, ал. 2, т. 3, чл. 12, чл. 13, чл. 14 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49а, т. 1 от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

 • Заверен препис или извлечение от съставения в чужбина акт (преведен и легализиран)

• Писмено искане (по образец)

 

7 дни

не се таксува

Център за гражданска регистрация

понеделник - петък:
08:30-17:30

30.2

• Съставяне на акт за граждански брак и издаване на удостоверение за граждански брак - оригинал

(чл. 40, ал. 1 от ЗГР; чл. 19, ал. 1, т. 2, чл. 20, чл. 21, чл. 22 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49а, т. 2 от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

 • Заверен препис или извлечение от съставения в чужбина акт (преведен и легализиран)

 

• Писмено искане (по образец)

 7 дни

не се таксува

Център за гражданска регистрация

понеделник - петък:

08:30-17:30

30.3

• Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение

(чл. 40, ал. 1 от ЗГР; чл. 24, ал. 1, т. 3, чл. 27, чл. 28 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49а, т. 3 от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

 • Заверен препис или извлечение от съставения в чужбина акт (преведен и легализиран)

 

• Писмено искане (по образец)

 

не се таксува

Център за гражданска регистрация

понеделник - петък:

08:30-17:30

 

30.4

• Признаване / отказ на чуждестранни съдебни решения и други актове

• Документ за самоличност

• Писмено заявление (по образец)

• Нотариално заверена декларация (по образец)

• Съдебно решение, заверено от постановилия го чуждестранен съд (преведено и легализирано) или друг акт

 

7 дни 

 

 

 

не се таксува

 

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-17:30

31

Отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние

(чл. 73 - 81а от ЗГР; раздел V от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49а, т. 4 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Заявление или съдебно решение

5 дни

не се таксува

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08.30-17.30

32

Вписване в регистъра на населението на лице, придобило българско гражданство

(чл. 3, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 2 и чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗГР; чл. 49, т. 27 от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Документи за гражданско състояние (преведени и легализирани)

• Писмено искане (по образец)

• Уведомително писмо от Министерство на правосъдието, Дирекция "Българско гражданство"

5 дни

 

100.00 лв.

 

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

33

Комплектуване на документи към молба за установяване наличието на българско гражданство и изпращане на преписката до Министерство на правосъдието (чл. 39 от ЗБГ; Наредба №1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от ЗБГ; чл. 49, т. 28 от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Молба (по образец)

• Препис от акта за раждане или удостоверение за раждане

• Справка по регистрите за гражданско състояние относно гражданството на лицето, датата и начина на напускане на страната

• Актуална снимка (паспортен формат) - 2 броя

• Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава, както и официален документ за идентичност на лице с различни имена

• Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя

• Документ за придобито чуждо гражданство, ако има такова

• Препис от акт за смърт, ако лицето е починало

• Вносна бележка за платена държавна такса по сметка на Министерство на правосъдието

5 дни

30.00 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

34

Вписване в регистъра на населението на постоянно пребиваващ в Република България чужденец

(чл. 3, ал. 2, т. 2 и чл. 26, ал. 3, т. 1 от ЗГР; чл. 79, ал. 1, т. 2 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49, т. 25 от НОАМТЦУ)

• Национален документ за самоличност

• Документи за гражданско състояние (преведени и легализирани)

• Писмено искане (по образец)

• Уведомително писмо от Група "Миграция" при

ОД – МВР

5 дни

 

100.00 лв.

 

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

34.1

Удостоверение за вписване в регистъра на населението (чл. 3, ал. 2, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗГР; чл. 49, т. 27 от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

 

• Писмено искане (по образец)

5 дни

16 часа

8 часа

10.00 лв.

20.00 лв.

25.00 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

35

Други видове документи по гражданското състояние, извън изброените по–горе

 

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 3, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.; чл. 29 от АПК; чл. 49, т. 24, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

за страната:

• Документ за самоличност

 

• Писмено искане (по образец)

 

за чужбина:

• Документ за самоличност

 • Писмено искане (по образец)

  • Заявление за заверка (по образец

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

 

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

 

10.00 лв.

20.00 лв.

25.00 лв.

 

 

 

30.00 лв.

40.00 лв.

45.00 лв.

 

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

36

Извършване на административни услуги по гражданското състояние чрез други общини

(чл. 29 от АПК; чл. 12 от НАО; чл. 49, т. 39 от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

до 30 дни

 

 20.00 лв.

(не включва таксата на документа)

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

 

ЗАБЕЛЕЖКА: *Всички услуги по гражданското състояние се извършват лично или срещу предоставено нотариално заверено изрично пълномощно (чл. 2, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението).

    * Удостоверения за раждане и граждански брак и препис-извлечения от акт за смърт се издават за събития, настъпили в Община Пазарджик след 1911 г., включително, а за предходни години - от Държавен архив - Пазарджик.
                     *В таксата на документите, издавани за чужбина, е включена такса от 20 лв. - за легализация на документите.
                     *За инвалиди с призната І-ва група инвалидност, с намалена работоспособност с/над 95%, всички видове удостоверения по гражданското състояние, издавани за страната, се таксуват с 50% отстъпка от определената такса при представяне на решение от ТЕЛК.  
                     *Таксите са одобрени с Решение №7 от 30.01.2017 г. на Общински съвет – Пазарджик, влязло в сила на 14.02.2017 г.
                     *Таксите се заплащат при заявяване на услугите.
                     *Данни за сметката за превод на такси за административни услуги:

Име на банката                    ОБЩИНСКА БАНКА АД
Адрес на банката                 гр.ПАЗАРДЖИК, бул."България" № 23

IBAN                                      BG35SOMB91308414474344
BIC                                        SOMBBGSF
Код за вид плащане            44 80 07
**При плащане по банков път към искането за извършване на административна услуга се прилага копие от вносна бележка (платежно нареждане).

 


Файлове:

Образец - Адресна регистрация Образец - Адресна регистрация

Заявление - припознаване на дете Заявление - припознаване на дете

Приложение - Декларация от българския гражданин Приложение - Декларация от българския гражданин

Декларация по чл. 7 от СК Декларация по чл. 7 от СК

Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 3 от СК Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 3 от СК

Декларация - липса на документ за самоличност Декларация - липса на документ за самоличност

Декларация - акт за раждане от чужбина Декларация - акт за раждане от чужбина

Декларация чл. 117, т.3 и 4 Декларация чл. 117, т.3 и 4

Молба - установяване наличието на бъ лгарско гражданство Молба - установяване наличието на бъ лгарско гражданство

Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Адресна карта за настоящ адрес Адресна карта за настоящ адрес

Заявление за постоянен адрес Заявление за постоянен адрес

Искане за съставяне на акт за смърт от чужбина Искане за съставяне на акт за смърт от чужбина

Искане за съставяне на акт за брак от чужбина Искане за съставяне на акт за брак от чужбина

Искане за съставяне на акт за раждане от чужбина Искане за съставяне на акт за раждане от чужбина

 Заявление по чл. 118, ал. 1 от КМЧП Заявление по чл. 118, ал. 1 от КМЧП

Искане - съставяне акт за смърт Искане - съставяне акт за смърт

Писмено искане - издаване на удостоверения въз основа на рег. на населението Писмено искане - издаване на удостоверения въз основа на рег. на населението

Искане - издаване на удостоверение за наследници Искане - издаване на удостоверение за наследници

 Писмено искане - становище за адресна регистрация Писмено искане - становище за адресна регистрация

Искане за сключване на граждански брак Искане за сключване на граждански брак