Административни услуги Екология

назад
Услуга Необходими документи за осъществяване на услугата Срок Цена Място на издаване Работно време
Екология
1. Издаване на разрешение за отсичане и окастряне на дървесни и храстови видове в регулация на населените места Заявление Във връзка със строителство и в частни имоти се прилага актуална скица, документ за собственост, разрешение за строеж 30 работни дни Определя се по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения /само във връзка със строителство за дървесни видове на общински терен/ ”Екология” 8,30-17,30ч
2.Отговори на молби,жалби,писма свързани с опазване на околната среда   30 дни   ”Екология” 8,30-17,30ч
3. Справка за издаден документ в областта на опазване на околната среда 1.Молба свободен текст 2.Документ за платена такса на услугата 10 раб. Дни 5 раб. Дни 1 раб. ден 3,50лв 5,25лв 7,00лв ”Екология” 8,30-17,30
4. Становище или съгласувано писмо за влиянието в/у околната среда на проект, обект или дейност 1.Молба 2.Проект за обекта/дейността/ 3.Документ за платена такса 10 раб.дни 5 раб.дни 1 раб.ден 10,00лв. 15,00лв. 20,00лв ”Екология” 8,30-17,30ч
5.Позволително за ползване на лечебни разстения от имоти общинска собственост Молба-образец- име, местожителство на лицето, данни от лична карта, вида и количеството на ползването, район на събиране Документ за платена такса на услугата Документ за платена такса за количество събиран материал 5 раб. Дни 2,00лв. ”Екология” 8,30-17,30
6. Удостоверение за билките от култивирани лечебни растения Молба- име, местожителство на лицето, данни от лична карта, вида и количеството на ползването, район на събиране Документ за платена такса на услугата 5 раб. Дни 5,00лв. ”Екология” 8,30-17,30
7.Сигнали от кметства, граждани и институции свързани с инфраструктурата за опазване на околната среда Уведомително писмо 30 дни   ”Екология” 8,30-17,30
8.Информиране на обществеността за инвестиционно намерение Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от компетентен орган 14 дни обществен досъп   ”Екология” 8,30-17,30
9.Молби от кметства, граждани, институции и фирми за поставяне на контейнери за смет Молба Декларация по чл.15 за заплащане такса смет 30 дни   ”Екология” 8,30-17,30
10.Обявление за обществен достъп на заявление за издаване на комплексно разрешително Проект за комплексно разрешително Заявление за комплексно разрешително 1 месец обществен достъп   ”Екология” 8,30-17,30
11.Становище по екологична оценка на планове и програми Придружително писмо Искане по чл.13 ал.1 от Наредбата за условия и реда за извършване на еколог. оценка на планове и програми 30 дни   ”Екология” 8,30-17,30
12. Маркиране на добита дървесина и издаване на превозен билет Представяне на издадена Заповед или Разрешително за отсичане След изпълнението на Заповед/ Разрешително 1,20 лв. на 1 куб.м. дървесина ”Екология” „Екопатрули” 8,30-17,30
БМ "Паркинги и охрана" (БМ "ПО")
1.Издаване на пропуск за инвалид

Заявление Ксерокопие на лична карта (на инвалида) Ксерокопие на рег. талон на автомобила Ксерокопие на ЕР на ТЕЛК Пълномощно на придружител водач на лек автомобил (при пълна инвалидност)

След излизане Решение от комисията

14 дни   БМ”ПО” 8,30-17,30ч
2.Издаване месечен абонамент за паркиране в паркинг “Синя зона”

Заявление Ксерокопие на талона на автомобила Ксерокопие на лична карта

От подаване на заявлението

 

14 дни 100 лв./месечно БМ”ПО” 8,30-17,30ч

3.Издаване на месечен абонамент за паркиране общ. Паркинги

Такава услуга не се извършва: паркингите са отдадени под наем

          
4.Издаване на пропуск местодомуване

Заявление Ксерокопие на рег.талон на автомобила Ксерокопие на лична карта

След излизане Решение от комисията

14 дни   БМ”ПО” 8,30-17,30ч
5.Издаване разрешение за кратковременен престой и преминаване през пешеходна зона и ЦГЧ във връзка с ремонтни дейности

Заявление Ксерокопие на рег. талон на автомобила Разрешение от гл.архитект на Общината 

или БМ"Паркинги и охрана"

14 дни   БМ”ПО” 8,30-17,30ч
6.Сигнали свързани с Наредбата за обществения ред в Общ. Пазарджик, Наредбата за организация и безопастност на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Общ. Паз-к   14 дни   БМ”ПО”  
7.Справки относно съставени глоби с фиш   Веднага   Гише №5 8,30-18,00ч

8.Справки относно наложени НП за незаконно поставени гаражи

Дирекция "БОС" и Дирекция "Архитектура и благоустройството"

  Веднага     8,30-18,00ч
Екопатрули
1.Сигнали свързани с опазване на околната среда, Наредба за общ. ред, Наредба за отглеждане на домашни животни, Наредба за твърди битови отпадъци