Административни услуги Архитектура

назад
УСЛУГИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА СРОК ЦЕНА МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ РАБОТНО ВРЕМЕ
1.За издаване на скица за недвижим имот за селата в Общината Документ за собственост 10 раб.дни 10.00 лв/кв..дм. + 5.00 лв. на всеки следващ кв./дм; Кметство  
5 раб.дни 20.00лв/кв..дм. + 5.00 лв. на всеки следващ кв./дм
до 24 часа 40.00лв/кв..дм. + 5.00 лв. на всеки следващ кв./дм
2.За издаване на скици за недвижим имот с указан начин на застрояване Документ за собственост 10 раб.дни 15.00 лв. + 5.00 лв. на всеки следващ кв./дм.; Дирекция “Архитектура”  
5 раб.дни 40.00лв/кв..дм. + 5.00 лв. на всеки следващ кв./дм
3.За презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца Документ за собственост 1 раб.ден 10.00 лв. Дирекция “Архитектура” Кметство  
4.За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство по чл.116 от ЗУТ за селата от Община Пазарджик

Комплектовани 2бр. папки със:

- геодезическа снимка;
- удостоверение от служба по кадастъра;
- документ за собств.;
- стр.разрешение;
- протокол за строит. линия;
- конст.акт за съответствие на строежа с одобрен ПУП;
- копие от арх.проект;

10 раб.дни 6.00 лв. Дирекция “Архитектура”  
5 раб.дни 32.00 лв.
5.За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях:
- заверяване на преписи от документи за един брой;   1 раб.ден 6.00 лв. Дирекция “Архитектура”
 
- заверяване на копия от плановете и документацията към тях за един брой;   1 раб.ден 6.00 лв.
- заверяване на копия от изменение на регулационен план /графична част на цветен ксерокс/ за един брой;   1 раб.ден 7.00 лв.
6.Разрешение за строеж за прокопаване Строително разрешение Мин. 5 раб.дни преди датата за прокопаване 50.00 лв. Дирекция “Архитектура”  
7.Удостоверение за описание на урегулиран поземлен имот и допустимост на застрояването: Документ за собственост и строителни книжа 10 раб.дни 20.00 лв. Дирекция “Архитектура”  
5 раб.дни 40.00 лв.
8.Удостоверение за съборена сграда за селата в Община Пазарджик Документ за собственост 10 раб.дни 12.00 лв. Дирекция “Архитектура” Кметства  
9.Заверка на удостоверение за квадратура /за селата от Общината/   1 раб.ден 20.00 лв. Кметства  
10.Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по обезсилен план Документ за собственост и строителни книжа 10 раб.дни 26.00 лв. Дирекция “Архитектура”  
11.Издаване на комбинирана скица Документ за собственост и строителни книжа 10 раб.дни 30.00 лв. Дирекция “Архитектура”  
12.Координатен регистър на чупките на урегулиран поземлен имот.   5 раб.дни 5.00 лв Дирекция “Архитектура”  
13.Списък на координати на подробни точки /чупки/ от инфраструкторен обект.   5 раб.дни 2.00 лв. на точка Дирекция “Архитектура”  
14.Копие от реперен карнет   5 раб.дни 1.00 лв. Дирекция “Архитектура”  
15.Маркиране на съществуващ подземен провод с дължина до 500 м Документ за собственост и строителни книжа 5 раб.дни 42.00 лв.+1.20 лв. за всеки следващи 100м /с включен ДДС/ Дирекция “Архитектура”  
16.Уточняване на трасе за кабел в сноп от кабели с дължина до 500 м     36.00 лв.+1.20 лв. за всеки следващи 100м /с включен ДДС/ Дирекция “Архитектура”  
17.Удостоверение за описание и идентичност на имоти за селата в Община Пазарджик Документ за собственост и строителни книжа 10 раб.дни 12.00 лв. Дирекция “Архитектура”  
5 раб.дни 24.00 лв.
24 часа 48.00 лв.
18.Заверка на молби-декларации по обстоятелствена проверка за селата от Община Пазарджик   1 раб.ден 10.00 лв. Дирекция “Архитектура”  
19. Извадка от наличен цифров модел на кадастрален план за селата от Община Пазарджик     15.00 лв. за ха + 2.00 лв. за имот Дирекция “Архитектура”  
20.Извадка от наличен цифров модел на регулационен план     20.00 лв. за ха + 2.00 лв. за имот Дирекция “Архитектура”  
21.Извадка от наличен цифров модел на специализирана карта и регулационен план:
- за площен обект;     5.00 лв на ха Дирекция “Архитектура”  
- за линеен обект; 10.00 лв./км на провод
- за точков обект; 1.00 лв. /обект
22.Схема на улиците и кварталите на гр.Пазарджик:
- в мащаб 1:2000;     50.00 лв Дирекция “Архитектура”  
- в мащаб 1:5000;     30.00 лв.  
- в мащам 1:10 000;     20.00 лв.  
23.Схема на улиците и кварталите на населено място в Общината:     20.00 лв. Дирекция “Архитектура”  
24.Попълване на приложение от данъчни декларации     5.00 лв. на брой Дирекция “Архитектура”  

Файлове:

Възражение.pdf Възражение.pdf

Заявление  удостоверение за търпимост по параграф 16, ал.1.pdf Заявление удостоверение за търпимост по параграф 16, ал.1.pdf

Заявление за поставяне на строително скеле.pdf Заявление за поставяне на строително скеле.pdf

Заявление за издаване на удостоверение по чл. 54, ал. 3 от ЗКИР.pdf Заявление за издаване на удостоверение по чл. 54, ал. 3 от ЗКИР.pdf

Заявление за поставяне на навес.pdf Заявление за поставяне на навес.pdf

Заявление за издаване на удостоверение.pdf Заявление за издаване на удостоверение.pdf

Заявление за разрешение за маси.pdf Заявление за разрешение за маси.pdf

Заявление за процедиране и одобряване на ПУП.pdf Заявление за процедиране и одобряване на ПУП.pdf

Заявление груб строеж.pdf Заявление груб строеж.pdf

Заявление за издаване на скица.pdf Заявление за издаване на скица.pdf

Заявление за издаване на координати за чупките на имота.pdf Заявление за издаване на координати за чупките на имота.pdf

Заявление за прокопаване.pdf Заявление за прокопаване.pdf

Заявление за издаване на заверени копия от документи.pdf Заявление за издаване на заверени копия от документи.pdf

Заявление за рекламно съоръжение.pdf Заявление за рекламно съоръжение.pdf

Искане за регистриране на строеж четвърта категория.pdf Искане за регистриране на строеж четвърта категория.pdf

Уведомление по чл. 46б ЗУЕС_.pdf Уведомление по чл. 46б ЗУЕС_.pdf

Искане за изработване на ПУП.pdf Искане за изработване на ПУП.pdf

Молба спортно-атракционни съоръжения.pdf Молба спортно-атракционни съоръжения.pdf

Искане за разрешаване за изработване на ПУП чл. 109_.pdf Искане за разрешаване за изработване на ПУП чл. 109_.pdf

Искане за строеж.pdf Искане за строеж.pdf

Искане за изменение на ПУП.pdf Искане за изменение на ПУП.pdf

Заявление инвестиционен проект.pdf Заявление инвестиционен проект.pdf

Заявление УПИ.pdf Заявление УПИ.pdf

Заявление удостоверение за търпимост по параграф 127.pdf Заявление удостоверение за търпимост по параграф 127.pdf

Заявление разрешение за строеж.pdf Заявление разрешение за строеж.pdf

Заявление заверка протокол 2.pdf Заявление заверка протокол 2.pdf

Заявление.pdf Заявление.pdf

Искане за регистриране на строеж от пета категория.pdf Искане за регистриране на строеж от пета категория.pdf