Административни услуги Архитектура

назад
УСЛУГИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА СРОК ЦЕНА МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ РАБОТНО ВРЕМЕ
1.За издаване на скица за недвижим имот за селата в Общината Документ за собственост 10 раб.дни 10.00 лв/кв..дм. + 5.00 лв. на всеки следващ кв./дм; Кметство  
5 раб.дни 20.00лв/кв..дм. + 5.00 лв. на всеки следващ кв./дм
до 24 часа 40.00лв/кв..дм. + 5.00 лв. на всеки следващ кв./дм
2.За издаване на скици за недвижим имот с указан начин на застрояване Документ за собственост 10 раб.дни 15.00 лв. + 5.00 лв. на всеки следващ кв./дм.; Дирекция “Архитектура”  
5 раб.дни 40.00лв/кв..дм. + 5.00 лв. на всеки следващ кв./дм
3.За презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца Документ за собственост 1 раб.ден 10.00 лв. Дирекция “Архитектура” Кметство  
4.За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство по чл.116 от ЗУТ за селата от Община Пазарджик

Комплектовани 2бр. папки със:

- геодезическа снимка;
- удостоверение от служба по кадастъра;
- документ за собств.;
- стр.разрешение;
- протокол за строит. линия;
- конст.акт за съответствие на строежа с одобрен ПУП;
- копие от арх.проект;

10 раб.дни 6.00 лв. Дирекция “Архитектура”  
5 раб.дни 32.00 лв.
5.За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях:
- заверяване на преписи от документи за един брой;   1 раб.ден 6.00 лв. Дирекция “Архитектура”
 
- заверяване на копия от плановете и документацията към тях за един брой;   1 раб.ден 6.00 лв.
- заверяване на копия от изменение на регулационен план /графична част на цветен ксерокс/ за един брой;   1 раб.ден 7.00 лв.
6.Разрешение за строеж за прокопаване Строително разрешение Мин. 5 раб.дни преди датата за прокопаване 50.00 лв. Дирекция “Архитектура”  
7.Удостоверение за описание на урегулиран поземлен имот и допустимост на застрояването: Документ за собственост и строителни книжа 10 раб.дни 20.00 лв. Дирекция “Архитектура”  
5 раб.дни 40.00 лв.
8.Удостоверение за съборена сграда за селата в Община Пазарджик Документ за собственост 10 раб.дни 12.00 лв. Дирекция “Архитектура” Кметства  
9.Заверка на удостоверение за квадратура /за селата от Общината/   1 раб.ден 20.00 лв. Кметства  
10.Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по обезсилен план Документ за собственост и строителни книжа 10 раб.дни 26.00 лв. Дирекция “Архитектура”  
11.Издаване на комбинирана скица Документ за собственост и строителни книжа 10 раб.дни 30.00 лв. Дирекция “Архитектура”  
12.Координатен регистър на чупките на урегулиран поземлен имот.   5 раб.дни 5.00 лв Дирекция “Архитектура”  
13.Списък на координати на подробни точки /чупки/ от инфраструкторен обект.   5 раб.дни 2.00 лв. на точка Дирекция “Архитектура”  
14.Копие от реперен карнет   5 раб.дни 1.00 лв. Дирекция “Архитектура”  
15.Маркиране на съществуващ подземен провод с дължина до 500 м Документ за собственост и строителни книжа 5 раб.дни 42.00 лв.+1.20 лв. за всеки следващи 100м /с включен ДДС/ Дирекция “Архитектура”  
16.Уточняване на трасе за кабел в сноп от кабели с дължина до 500 м     36.00 лв.+1.20 лв. за всеки следващи 100м /с включен ДДС/ Дирекция “Архитектура”  
17.Удостоверение за описание и идентичност на имоти за селата в Община Пазарджик Документ за собственост и строителни книжа 10 раб.дни 12.00 лв. Дирекция “Архитектура”  
5 раб.дни 24.00 лв.
24 часа 48.00 лв.
18.Заверка на молби-декларации по обстоятелствена проверка за селата от Община Пазарджик   1 раб.ден 10.00 лв. Дирекция “Архитектура”  
19. Извадка от наличен цифров модел на кадастрален план за селата от Община Пазарджик     15.00 лв. за ха + 2.00 лв. за имот Дирекция “Архитектура”  
20.Извадка от наличен цифров модел на регулационен план     20.00 лв. за ха + 2.00 лв. за имот Дирекция “Архитектура”  
21.Извадка от наличен цифров модел на специализирана карта и регулационен план:
- за площен обект;     5.00 лв на ха Дирекция “Архитектура”  
- за линеен обект; 10.00 лв./км на провод
- за точков обект; 1.00 лв. /обект
22.Схема на улиците и кварталите на гр.Пазарджик:
- в мащаб 1:2000;     50.00 лв Дирекция “Архитектура”  
- в мащаб 1:5000;     30.00 лв.  
- в мащам 1:10 000;     20.00 лв.  
23.Схема на улиците и кварталите на населено място в Общината:     20.00 лв. Дирекция “Архитектура”  
24.Попълване на приложение от данъчни декларации     5.00 лв. на брой Дирекция “Архитектура”